Çankırı Evleri

Çankırı Evleri

Çankırı Tarihi

 • Çankırı tarihi bazı bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığı ve çoğu orta Anadolu illerinde olduğu gibi Etilerle başlamıştır.

 • Zaman içerisinde Çankırı da Frigyalılar Lidyalılar Persler Makedonyalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüştür.

 • 1071 Malazgirt Savaşından sonra 1084 yılında Oğuz Türklerinden Karatekin Bey bölgeyi zaptedmiş ve o tarihten bugüne kadar bölge Türklerin elinde kalmıştır.

 • Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu da düşman işgalinden uzak kalmakla bazı şehirlerimiz gibi yakılıp yıkılmak talihsizliğine uğramamıştır.

 • Çankırı bin senelik Anadolu Türk şehri olmasının izlerini hala taşımaktadır.

 • Çok olmamakla beraber günümüze ulaşan belli başlı tarihi eserleri yanında evleri ile de Anadolu Türk kültür ve yaşayışını bizlere aksettirecek özelliklere sahiptir.

Çankırı

 • Çankırı ili coğrafi bakımdan İç Anadolu bölgesinin kuzey kısmında yer alır

 • İl merkezi Kızılırmağın kolları olan acı ve tatlı çayın kesiştiği noktada kurulmuştur.

 • Şehir eskiden bir tepenin yamacında sadece bir kale şehri iken bugün tatlı çayın içi ucuna serpilmiş durumdadır.

 • Sırtını kaleye vermiş gibi görünen eski mahallelerden sonra şehir güneye doğru genişleyerek yeni iskan sahaları meydana gelmiştir.

 • Çankırı şehrinin eski kısmı denizden 900 metre yükseklikte bulunan Karatekin tepesinin güney ve batı yamacındaki meyilli bir arazide kurulmuştur.

 • Yakın zamanda Çankırı belediyesi ve valiliği tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarıyla bir kısmının yenilendiği bir kısmının harap vaziyette bulunduğu bu mahalleler şehrin bu kısmında yer almaktadırlar.

 • Bunlardan Sarıbaba ve Karataş mahalleleri (uzunyol bölgesi) tarihi atmosferi muhafaza eden belli başlı mahallelerdir.

Çankırı Evleri

 • Çankırıda toplam 97 adet ev Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

 • Eski Çankırı evleri çok az farklılıklarla Türk Evi’nin bütün özelliklerini göstermektedir.

 • Bazı bölgelerde olduğu gibi zengin bir çeşitlilik sergi­lememektedir.

 • Bunu, özellikle ekonomik yapısına bağlamak mümkündür.

 • Bölgenin jeolojik yapısı da bu konuda etkili olmuş olabilir.

 • Mecvud olan en erken örneklerin tarihi kesin olmamakla beraber 18. ve 19. yüzyıl olarak tahmin edilmektedir.

 • Bu tarihlenme yapılırken halen içinde oturanların ifadeleri ile yapılarda kullanılan malzeme ve teknik göz önünde tutulmuştur.

 • Ancak günümüzde hiç bir değişikliğe uğramamış olanını bulmak mümkün değildir.

 • Eski Çankırı evlerinde inşaat malzemesi hafif tutulmuş, şekilciliğe ve simetriye özen gösterilmemiştir.

 • İhtiyaca cevap vermesi kullanışlı olması her zaman ön planda tutulmuştur.

 • Bu evler ahşap, kerpiç ve bağdadi tekniği ile inşa edilmişlerdir.

 • Evi avluya yada bahçeye bağlayarak sokaktan ayrı bir ferahlık oluşturma fikri Çankırı ev mimarisinde de kendi göstermektedir.

 • Evlerde bulunan çıkma ve saçaklar sokağı koruyucu ve gölge verici fonksiyonlarını devam ettirmektedirler.

 • Çankırı Evleri genelde iki katlıdır.

 • Birinci kat ara kattır ve kışlık olarak kullanılmak­tadır.

 • Burası günlük hayatın geçtiği yerdir.

 • Plan yapılırken de buna dikkat edilmiş olup sade ve kullanışlıdır.

 • Yemek yapma, yeme ve oturma için düşünülmüştür.

 • İkinci katlar ise manzaralı ve gösterişlidir.

 • Bu katlar daha çok yazın ve misafir için kullanılmaktadır.

 • İkinci katlarda her evin bir “Başoda”sı vardır.

 • Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin güzel örneklerini sergiler.

 • Başodalarda şahniş adı verilen yükseltiler bulunmakta olup bunlar, birinci katın üzerine çıkma yapılarak oluşturul­muştur.

 •  Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak bezenmiştir.

 • Odalarda oturmak için sedirler veya makat denilen tahta sedirler yapılmıştır.

 • Her odada yüklük adı verilen tahta dolaplar vardır.

 • Bu dolaplardan bir tanesi gusülhane olarak kullanılmaktadır.

 • Odanın en önemli yeri ocaklığıdır.

 • Ocaklıklar, yörede çokça bulunan alçıdan yapılmıştır.

 • Kenarlarında lamba veya mum koymak için şinanay adı verilen yerler yapılmıştır.

 • Dolapların kenarlarında ise terece denilen ahşaptan küçük gözler bulunmaktadır.

 • Evlerin su basmanı ekseriya kesme taştandır.

 • Duvarlar ise ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olarak yapılmıştır.

 • Yörede buna “yeydene” denilmektedir.

 • Duvar yüzeyleri, yörede çokça bulunan alçı ve toprak, kireç karışımı ile sıvanmıştır.

 • İkinci katlar sokağa yada avluya çıkma yapılarak genişletilmiştir.

 • Çankırı’da evler genelde arsanın şekline göre biçimlenmiştir.

 • Cepheler güneye bakmakta olup kuzey yönleri sağırdır.

 • Yamaçlara doğru sıralanan evler birbirlerinin manzarasını kapatmamaktadır.

 • Her evin avlusunda ağaç bulunduğu için tabiatla içice bir hayat söz konusudur.

 • Çatılar, mahallinde imal edilen oluklu kiremitlerle kaplıdır.

 • Çok sayıda pencere açmaktan çekinilmiştir.

 • Bunun sebebi ise yörede uzun ve sert geçen kışlar olmalıdır.

 • Evlerin en eski örnekleri açık sofalıdır.

 • Daha sonraları orta sofalı yapılmaya başlanmış, özellikle birinci katta olan orta sofaların güney cepheleri kapatılarak kapalı sofalar meydana getirilmiştir.

 • Cumhuriyet Döneminde yapılan evlerde kışlık ara katlar ikinci katın özelliklerini taşımaya başlamıştır.

 • İnşaatlarda çevre köylerden getirilen ahşap malzemeler belli oranlarda kullanılmıştır.

 • Evler, mahalli ustalar veya bizzat ev sahibi tarafından inşa edilmiştir.

 • Çankırı’nın jeolojik konumundan kaynaklanan arsa sıkıntısı sebebiyle evler adeta birbirine kenetlenmiştir.

 • Birinci derecede deprem kuşağı olması, bu tür bir mecburiyet doğurmuştur.

 • Avlu kapıları çift kanatlı olup çatal kapı olarak isimlendirilir.

 • Kapı tokmakları kendine özgü ve yerli ustalarca imal edilmiştir.

 • Ev sahibinin mesleğine göre farklılıklar arz etmekte­dir.

 • Kapıların arkasında bulunan küçük çanlar, kapıların açılmasıyla birlikte çalarak ev sakinlerini haberdar etmektedir.

 • Eski Çankırı Evlerinin en önemli örnekleri Ömer Beyler Konağı Coşkarlar Evi ve Yaran Evi’dir.

Sohbet Odaları

 • Eski Çankırı Evlerinde en bariz görülen özelliklerden biri de evlerin bir odasının sohbet odası olarak ayrılmasıdır.

 • Bina yapımında en fazla özen bu odaya gösterilir.

 • Evin geniş aydınlık ve misafirin en rahat ulaşabileceği bir tarafında olmasına özen gösterilir.

 • Sohbet odalarının fonksiyonu hakkında fikir edinebilmek için Çankırı folklöründe sohbet toplantılarının yerini belirtmek faydalı olur.

 • Sohbet Çankırı esnaf teşkilatında gençlere milli terbiye vermek öğretmek gayesiyle yapılan disiplinli ve eğlenceli bir toplantıdır.

 • Sohbet odalarını sohbet günleri ayrıca süslemek adet olmuştur.

 • Yerler halılarla ducvarlar pencereler sedirler zengin işlemeli kadife örtüler peşkir yağlık ve çevrelerle kaplanarak daha süslü ve gösterişli bir hale getirilir.

 • Varlıklı kişilerin yaptırdıkları evlerde mutlaka bir sohbet odası bulunmakta ve dekorasyonunun uygun şekilde yaptırılması bir adet şeklini almıştır.